کلیدواژه‌ها = حفاظت خاک
مروری بر عملکرد ریزموجودات خاک‌زی بر مؤلفههای هدررفت خاک‌ و آب

دوره 9، شماره 35، اسفند 1400، صفحه 61-70

اعظم مومزایی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ بهروز زارعی دارکی؛ مهدی همایی


مروری بر کاربرد علم توزیع اندازه ذرات رسوبی در مقیاس‌های مکانی و زمانی

دوره 5، شماره 17، شهریور 1396، صفحه 63-68

محبوبه کیانی‌هرچگانی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ حسین اسدی


آسیب شناسی جایگاه آبخیزداری در اسناد پنج ساله‌ی توسعه کشور

دوره 3، شماره 10، آبان 1394، صفحه 37-45

سعید نجفی


بررسی تحقیقات و چالش‌های موجود در زمینه مهار فرسایش خندقی در ایران

دوره 1، شماره 3، دی 1392، صفحه 39-46

رضا بیات؛ داوود نیک کامی؛ مجید صوفی؛ آزاده مهدی‌پور


تأثیر بقایای گیاه مرتعی درمنه برکاهش هدر رفت خاک

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-6

الهام عباسی؛ عطااله کاویان؛ زینب جعفریان