اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عبدالرسول تلوری
دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

  • artelvariiauahvaz.ac.ir

سردبیر

دکتر عطااله کاویان
استاد، گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  • ataollah.kaviangmail.com

کارشناس نشریه

مهندس مهین کله هوئی
دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس

  • mahin6936gmail.com