نویسنده = صادقی، سیدحمیدرضا
مفهوم و ضرورت برگشت‌پذیری آبخیز

دوره 10، شماره 39، اسفند 1401، صفحه 30-37

مصطفی ذبیحی سیلابی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ مهدی وفاخواه


ضرورت عدالت محیط‌زیستی در آبخیزداری

دوره 10، شماره 37، شهریور 1401، صفحه 47-56

وحید بیرانوندی؛ محمد طاوسی؛ سید حمیدرضا صادقی


ضرورت تقویت تاب‌آوری بخش کشاورزی در حفاظت خاک‌وآب

دوره 10، شماره 37، شهریور 1401، صفحه 67-77

سید حمیدرضا صادقی؛ مرجان بهلکه؛ سمیه زارع؛ مطصفی ذبیحی سیلابی؛ فائزه خورشید‏سخن‏گوی؛ اعظم مومزایی


مروری بر عملکرد ریزموجودات خاک‌زی بر مؤلفههای هدررفت خاک‌ و آب

دوره 9، شماره 35، اسفند 1400، صفحه 61-70

اعظم مومزایی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ بهروز زارعی دارکی؛ مهدی همایی


کُنش‌پذیری فرسایش آبی از برخی مؤلفه‌های اقلیمی

دوره 9، شماره 34، آبان 1400، صفحه 20-27

مهین کله هوئی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ عبدالواحد خالدی درویشان


تاب‌آوری آبخیز: مفهوم و ضرورت

دوره 8، شماره 31، اسفند 1399، صفحه 78-85

پریسا فرضی؛ سیَد حمیدرضا صادقی؛ محمود جمعه‌پور


مدیریت سازگار آبخیز

دوره 8، شماره 29، تیر 1399، صفحه 53-60

زهرا ابراهیمی گت کش؛ سید حمیدرضا صادقی


حکمرانی وبرنامه‌ریزی حوضه رودخانه/آبخیز

دوره 6، شماره 22، آبان 1397، صفحه 39-43

امیر سعدالدین؛ مجید اونق؛ واحدبردی شیخ؛ علی نجفی نژاد؛ سید حمیدرضا صادقی؛ آرش زارع گاریزی


معرفی و کاربرد تئوری بازی در مدیریت مشارکتی حوزه‌های آبخیز

دوره 6، شماره 20، فروردین 1397، صفحه 1-8

سید حمیدرضا صادقی؛ مریم ادهمی؛ مجید شیخ محمدی


مروری بر کاربرد علم توزیع اندازه ذرات رسوبی در مقیاس‌های مکانی و زمانی

دوره 5، شماره 17، شهریور 1396، صفحه 63-68

محبوبه کیانی‌هرچگانی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ حسین اسدی


سلامت آبخیز (قسمت سوم): مدل مفهومی بنیه، ساختار و انعطاف‌پذیری (VOR)

دوره 5، شماره 16، اردیبهشت 1396، صفحه 1-7

زینب حزباوی؛ سید حمیدرضا صادقی


سلامت آبخیز (قسمت دوم): مدل مفهومی فشار، وضعیت و پاسخ (PSR)

دوره 4، شماره 15، اسفند 1395، صفحه 25-30

زینب حزباوی؛ سید حمیدرضا صادقی


سلامت آبخیز (قسمت اول): مدل مفهومی پایایی، انعطاف‌پذیری و آسیب‌پذیری (RRV)

دوره 4، شماره 14، آبان 1395، صفحه 39-42

سید حمیدرضا صادقی؛ زینب حزباوی


معرفی روش ارزیابی بصری کیفیت خاک (VSA)

دوره 4، شماره 13، تیر 1395، صفحه 15-24

زینب حزباوی؛ سید حمیدرضا صادقی


تحلیل مفاهیم حاکم بر فرآیندهای فرسایش آبی، تولید و انتقال رسوب در حوزه‌های آبخیز

دوره 4، شماره 12، اردیبهشت 1395، صفحه 13-23

سعید نجفی؛ سید حمیدرضا صادقی


مفهوم و نقش اتصال ساختاری و عملکردی در مدیریت رسوب حوز ههای آبخیز

دوره 3، شماره 8، اردیبهشت 1394، صفحه 53-58

سعید نجفی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ توبیاس هکمن


معرفی و کاربرد مفاهیم مدیریت سازگار و رویکرد بیلان صفر در کاهش تخریب زمین

دوره 2، شماره 7، بهمن 1393، صفحه 37-42

سید حمیدرضا صادقی؛ علی‌اکبر داودی‌راد؛ امیر سعدالدین


مروری بر کابرد پسماند آلی نیشکر در مدیریت منابع خاک و آب

دوره 2، شماره 6، آذر 1393، صفحه 9-12

سید حمیدرضا صادقی؛ احسان شریفی مقدم؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ زینب حزباوی


نقش ریزموجودات خاک زی در مهار رواناب و هدررفت خاک

دوره 2، شماره 5، مرداد 1393، صفحه 19-26

حسین خیرفام؛ سید حمیدرضا صادقی؛ مهدی همایی؛ بهروز زارعی دارکی


نظری بر سابقه و کاربرد افزودنی های خاک در مدیریت منابع خاک و آب

دوره 1، شماره 2، آبان 1392، صفحه 7-14

زینب حزباوی؛ سید حمیدرضا صادقی