نویسنده = نوری، سهیلا
تحلیل تأثیرگذاری تغییر کاربری اراضی بر میزان رواناب سطحی حوزه آبخیز ریگان استان کرمان

دوره 10، شماره 37، شهریور 1401، صفحه 21-34

مهدی علیزاده جهان‌آبادی؛ سهیلا نوری؛ علیرضا شهریاری؛ عباس خاک سفیدی