نویسنده = مصطفی زاده، رئوف
برآورد دبی‌‌های حداقل ماهانه با دوره‌ بازگشت‌های مختلف در رودخانه‌های استان اردبیل

دوره 7، شماره 24، فروردین 1398، صفحه 37-45

حامد امینی؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ رئوف مصطفی زاده؛ معراج شرری؛ محسن ذبیحی


معرفی مفهوم یکپارچگی بوم‌شناختی آبخیز

دوره 6، شماره 23، بهمن 1397، صفحه 30-39

نازیلا علایی؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ معراج شرری؛ زینب حزباوی


تغییرات تداوم و شدت دبی ماهانه جریان رودخانه‌ای در حوضه گرگانرود استان گلستان

دوره 5، شماره 19، بهمن 1396، صفحه 57-67

خدیجه حاجی؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی عوری


گروه‌بندی آبخیز‌ها براساس خصوصیات فیزیکی و دبی پایه جریان رودخانه با روش‌های مختلف خوشه‌بندی در استان اردبیل

دوره 4، شماره 15، اسفند 1395، صفحه 31-40

سونیا مهری؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ اردوان قربانی