نویسنده = درگاهیان، فاطمه
بررسی وابستگی عوامل اقلیمی و خیزش گردوغبار ازکانون‌های داخلی خوزستان

دوره 9، شماره 35، اسفند 1400، صفحه 11-19

فاطمه درگاهیان؛ بنفشه یثربی؛ محمد خسرو شاهی


بررسی تأثیرسد مارون بر رژیم هیدرولوژیکی رودخانه‌ جراحی

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 1-9

سمانه رضوی‌زاده؛ محمد خسروشاهی؛ فاطمه درگاهیان