نویسنده = طالبی، علی
معیارهای علمی جهت تعیین مناطق مناسب احداث سدهای زیرزمینی

دوره 10، شماره 36، فروردین 1401، صفحه 11-17

اعظم مومزایی؛ علی طالبی


افقی نو در حکمرانی شایسته آبخیز و توسعه پایدار

دوره 9، شماره 35، اسفند 1400، صفحه 54-60

علی طالبی؛ امین صالح پورجم؛ مهین کله هوئی؛ جمال مصفایی