نویسنده = مصفایی، جمال
افقی نو در حکمرانی شایسته آبخیز و توسعه پایدار

دوره 9، شماره 35، اسفند 1400، صفحه 54-60

علی طالبی؛ امین صالح پورجم؛ مهین کله هوئی؛ جمال مصفایی