نویسنده = مومزایی، اعظم
ضرورت تقویت تاب‌آوری بخش کشاورزی در حفاظت خاک‌وآب

دوره 10، شماره 37، شهریور 1401، صفحه 67-77

سید حمیدرضا صادقی؛ مرجان بهلکه؛ سمیه زارع؛ مطصفی ذبیحی سیلابی؛ فائزه خورشید‏سخن‏گوی؛ اعظم مومزایی


معیارهای علمی جهت تعیین مناطق مناسب احداث سدهای زیرزمینی

دوره 10، شماره 36، فروردین 1401، صفحه 11-17

اعظم مومزایی؛ علی طالبی


مروری بر عملکرد ریزموجودات خاک‌زی بر مؤلفههای هدررفت خاک‌ و آب

دوره 9، شماره 35، اسفند 1400، صفحه 61-70

اعظم مومزایی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ بهروز زارعی دارکی؛ مهدی همایی