نویسنده = همایی، مهدی
مروری بر عملکرد ریزموجودات خاک‌زی بر مؤلفههای هدررفت خاک‌ و آب

دوره 9، شماره 35، اسفند 1400، صفحه 61-70

اعظم مومزایی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ بهروز زارعی دارکی؛ مهدی همایی


نقش ریزموجودات خاک زی در مهار رواناب و هدررفت خاک

دوره 2، شماره 5، مرداد 1393، صفحه 19-26

حسین خیرفام؛ سید حمیدرضا صادقی؛ مهدی همایی؛ بهروز زارعی دارکی