نویسنده = مصطفی‌زاده، رئوف
مفهوم تاب‌آوری در برابر بلایای طبیعی در مدیریت جامع حوزه آبخیز

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 1-13

مرضیه پارسازاده کلوانق؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ زینب حزباوی


اثرات همه‌گیری کووید–19 بر محیط ‌زیست، منابع‌طبیعی و کشاورزی

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 67-77

محمد پورالخاص نوکنده‌یی؛ ویدا امان‌جهانی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ زینب حزباوی