نویسنده = خالدی درویشان، عبدالواحد
کُنش‌پذیری فرسایش آبی از برخی مؤلفه‌های اقلیمی

دوره 9، شماره 34، آبان 1400، صفحه 20-27

مهین کله هوئی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ عبدالواحد خالدی درویشان


ارزیابی کیفی مدل‌های IntErO، EPM، MPSIAC و RUSLE به‌منظور انتخاب مدل‌های بهینه برای شرایط مختلف در شرح خدمات مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 52-66

مصطفی ذبیحی سیلابی؛ عبدالواحد خالدی درویشان


مروری بر کابرد پسماند آلی نیشکر در مدیریت منابع خاک و آب

دوره 2، شماره 6، آذر 1393، صفحه 9-12

سید حمیدرضا صادقی؛ احسان شریفی مقدم؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ زینب حزباوی