نویسنده = نجفی، سعید
مروری بر مطالعات منشایابی رسوبات آبی در ایران

دوره 9، شماره 34، آبان 1400، صفحه 36-49

منظر محمودی؛ سعید نجفی


تحلیل مفاهیم حاکم بر فرآیندهای فرسایش آبی، تولید و انتقال رسوب در حوزه‌های آبخیز

دوره 4، شماره 12، اردیبهشت 1395، صفحه 13-23

سعید نجفی؛ سید حمیدرضا صادقی


بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)

دوره 3، شماره 9، تیر 1394، صفحه 47-53

مجید خزایی؛ عبداله شهریور؛ سعید نجفی؛ مهدی وفاخواه


مفهوم و نقش اتصال ساختاری و عملکردی در مدیریت رسوب حوز ههای آبخیز

دوره 3، شماره 8، اردیبهشت 1394، صفحه 53-58

سعید نجفی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ توبیاس هکمن