نویسنده = خسروشاهی، محمد
بررسی تأثیرسد مارون بر رژیم هیدرولوژیکی رودخانه‌ جراحی

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 1-9

سمانه رضوی‌زاده؛ محمد خسروشاهی؛ فاطمه درگاهیان