نویسنده = برخورداری، جلال
بررسی نقش گونه‌های مرتعی در حفاظت سازندهای مارنی از فرسایش در شهرستان اردکان –استان یزد

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 39-45

جلال برخورداری؛ حمید رضا پیروان؛ صمد شادفر؛ علی بمان میرجلیلی؛ میثم هاتفی


نقش پخش سیلاب بر کمیت پوشش گیاهی و تولید در آبخوان میانکوه یزد

دوره 2، شماره 5، مرداد 1393، صفحه 47-50

علی بمان میرجلیلی؛ محمدتقی زارع؛ جلال برخورداری