نویسنده = شادفر، صمد
ضرورت ساخت، توسعه و تلفیق زیرساخت داده‌های مکانی و موتورهای بازی‌سازی باهدف نشر داده و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

دوره 10، شماره 38، آذر 1401، صفحه 43-55

آیدینگ کرنژادی؛ صمد شادفر؛ اکرم احمدی؛ سعید شعبانی؛ سپیده زوار؛ صدیقه ملکی


بررسی نقش گونه‌های مرتعی در حفاظت سازندهای مارنی از فرسایش در شهرستان اردکان –استان یزد

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 39-45

جلال برخورداری؛ حمید رضا پیروان؛ صمد شادفر؛ علی بمان میرجلیلی؛ میثم هاتفی