نویسنده = میرجلیلی، علی بمان
بررسی نقش گونه‌های مرتعی در حفاظت سازندهای مارنی از فرسایش در شهرستان اردکان –استان یزد

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 39-45

جلال برخورداری؛ حمید رضا پیروان؛ صمد شادفر؛ علی بمان میرجلیلی؛ میثم هاتفی


تحلیل شدت، تداوم و فراوانی خشکسالی‌های اقلیمی در استان یزد

دوره 7، شماره 26، آبان 1398، صفحه 1-10

جلال برخورداری؛ اصغر زارع چاهوکی؛ محمد اکرامی؛ مسعود گودرزی؛ علی بمان میرجلیلی


ارزیابی اثر سامانه های سطوح آبگیر با روش فیلتر سنگریزه‌ای در بهینه سازی نفوذ رواناب و افزایش ذخیره رطوبتی در مناطق خشک (تنگ چنار استان یزد)

دوره 6، شماره 22، آبان 1397، صفحه 1-5

جلال برخورداری؛ رضا باقری فهرجی؛ علی بمان میرجلیلی؛ اصغر زارع چاهوکی