نویسنده = سلاجقه، علی
اولویت‌بندی معیارهای آسیب‌پذیری منطقه عظیمیه (کرج) در برابر سیل مبتنی بر روش دلفی

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 46-53

مینا پوراسماعیل؛ علی سلاجقه؛ آرش ملکیان؛ امیررضا کشتکار


ارزیابی کیفیت آب رودخانه برای مصارف شرب و کشاورزی (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود، حوزه آبخیز لتیان)

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 15-22

فریبا ابراهیمی آذرخواران؛ مهدی قربانی؛ علی سلاجقه؛ محسن محسنی ساروی