نویسنده = کشتکار، امیررضا
اولویت‌بندی معیارهای آسیب‌پذیری منطقه عظیمیه (کرج) در برابر سیل مبتنی بر روش دلفی

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 46-53

مینا پوراسماعیل؛ علی سلاجقه؛ آرش ملکیان؛ امیررضا کشتکار