نویسنده = شاهدی، کاکا
ارزیابی روند تغییرات زمانی-مکانی متغییرهای اقلیمی استان خراسان جنوبی با استفاده از GIS و تکنیک‌های آماری

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 54-67

عطااله کاویان؛ کاکا شاهدی؛ رضا چمنی؛ مرتضی دهقانی


بررسی وضعیت و ارزیابی میزان کمبود و تنش آبی منابع آب حوزه آبخیز گرگان‏رود با استفاده از شاخص فالکن‏مارک

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 41-50

ادیت عیشویی؛ میرحسن میریعقوب‏‌زاده؛ کاکا شاهدی


برآورد رسوب سالانه و فرسایش خاک زیر حوزه آبخیز رود ارس با مدل تجربی RUSLE و داده‌های لندست 8

دوره 8، شماره 31، اسفند 1399، صفحه 54-64

سجاد روزبه کوهشاهی؛ کاکا شاهدی؛ سیدکریم افشاری پور؛ سیدحسین روشان


مروری بر مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی با تاکید بر کاربرد مدل‌های بهینه‌سازی

دوره 8، شماره 28، فروردین 1399، صفحه 20-30

هانیه اسدی؛ کاکا شاهدی


پهنه‌بندی خشکسالی جلگه خزر با استفاده از شاخص‌های SPI و ZCI

دوره 6، شماره 20، فروردین 1397، صفحه 45-54

مهین کله هوئی؛ عطااله کاویان؛ کاکا شاهدی؛ میلاد سلطانی