نویسنده = میریعقوب‏‌زاده، میرحسن
بررسی وضعیت و ارزیابی میزان کمبود و تنش آبی منابع آب حوزه آبخیز گرگان‏رود با استفاده از شاخص فالکن‏مارک

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 41-50

ادیت عیشویی؛ میرحسن میریعقوب‏‌زاده؛ کاکا شاهدی


رویکرد آب مجازی در مدیریت منابع آب

دوره 7، شماره 24، فروردین 1398، صفحه 11-20

میرحسن میریعقوب‌زاده؛ سیدامین خسروی؛ شکوفه ابراهیمی؛ مصطفی ذبیحی