نویسنده = پورالخاص نوکنده‌یی، محمد
اثرات همه‌گیری کووید–19 بر محیط ‌زیست، منابع‌طبیعی و کشاورزی

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 67-77

محمد پورالخاص نوکنده‌یی؛ ویدا امان‌جهانی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ زینب حزباوی