نویسنده = روزبه کوهشاهی، سجاد
برآورد رسوب سالانه و فرسایش خاک زیر حوزه آبخیز رود ارس با مدل تجربی RUSLE و داده‌های لندست 8

دوره 8، شماره 31، اسفند 1399، صفحه 54-64

سجاد روزبه کوهشاهی؛ کاکا شاهدی؛ سیدکریم افشاری پور؛ سیدحسین روشان