نویسنده = پرویزی، سارا
برآورد بار رسوب بستر با استفاده از روش درخت تصمیم‌گیری و مقایسه با روش‌های تجربی

دوره 8، شماره 31، اسفند 1399، صفحه 65-77

نصرت الله امانیان؛ علی طالبی؛ پریسا حجه‌بخش؛ سارا پرویزی