نویسنده = جمعه‌پور، محمود
تاب‌آوری آبخیز: مفهوم و ضرورت

دوره 8، شماره 31، اسفند 1399، صفحه 78-85

پریسا فرضی؛ سیَد حمیدرضا صادقی؛ محمود جمعه‌پور