نویسنده = حشمتی، مسیب
تخریب حریم رودخانه و عوامل مؤثر بر آن؛ مطالعه موردی رودخانه دینور در استان کرمانشاه

دوره 8، شماره 30، مهر 1399، صفحه 10-18

مسیب حشمتی؛ محمد قیطوری؛ محمدرضا غریب‏‌رضا


سازگاری با تغییرات اقلیمی با رویکرد ارزیابی فرصت‏ها و چالش‏ها در مقیاس حوزه آبخیز

دوره 6، شماره 20، فروردین 1397، صفحه 17-24

مسیب حشمتی؛ محمد قیطوری؛ مجتبی صانعی؛ رضا باقریان


پیامدهای تبدیل جنگل‏های زاگرس به دیمزار بر کیفیت خاک در حوزه مرک استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 14، آبان 1395، صفحه 1-7

مسیب حشمتی؛ محمد قیطوری؛ محمود عرب‏خدری؛ حمیدرضا پیروان؛ رضا باقریان