نویسنده = جمالی‌زاده، محمد علی
بررسی اثر خشکسالی هواشناسی بر نوسانات آب زیرزمینی در دشت رفسنجان

دوره 8، شماره 30، مهر 1399، صفحه 57-64

محمد علی جمالی‌زاده؛ ام‌لبنین بذرافشان؛ رسول مهدوی؛ علی آذره؛ الهام رفیعی ساردوی