نویسنده = ام‌لبنین بذرافشان
تاثیر تغذیه مصنوعی بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت شمیل-آشکارا (استان هرمزگان)

دوره 10، شماره 39، اسفند 1401، صفحه 1-10

زهره پاکدامن؛ ام البنین بذرافشان


کارایی شاخص‌های خشک‌سالی هواشناسی در پیش‌هشدار خشک‌سالی هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سداستقلال - میناب)

دوره 10، شماره 36، فروردین 1401، صفحه 27-36

سمیه بهرامی؛ ام‌لبنین بذرافشان؛ یحیی اسماعیل‌پور


بررسی اثر خشکسالی هواشناسی بر نوسانات آب زیرزمینی در دشت رفسنجان

دوره 8، شماره 30، مهر 1399، صفحه 57-64

محمد علی جمالی‌زاده؛ ام‌لبنین بذرافشان؛ رسول مهدوی؛ علی آذره؛ الهام رفیعی ساردوی


تحلیل مکانی و زمانی فرسایندگی باران در ایران طی شش دهه گذشته

دوره 7، شماره 27، دی 1398، صفحه 34-45

مینا اقتدارنژاد؛ ام‌البنین بذرافشان


مقایسه روش رگرسیون چند متغیره و شبکه‌ی عصبی مصنوعی در مدل‌سازی دمای خاک با استفاده از عناصر هواشناسی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک بندرعباس)

دوره 7، شماره 24، فروردین 1398، صفحه 31-36

سعید خوشحال؛ ام‌لبنین بذرافشان


تحلیل تغییرات زمانی و مکانی کمیت و کیفیت منابع آب‌زیرزمینی طی سه دهه اخیر در دشت میناب

دوره 5، شماره 18، آبان 1396، صفحه 51-59

مسلم مهنی؛ ام‌لبنین بذرافشان


تعیین دمای ریزش برف و ضریب برف‌ در استان‌های برف‌خیز ایران

دوره 5، شماره 16، اردیبهشت 1396، صفحه 35-43

ام‌لبنین بذرافشان؛ بتول ملک‌حسینی؛ ساجده صفی‌خوانی


تحلیل تغییرات مقادیر حدی دما طی نیم‌قرن گذشته در سواحل جنوبی ایران

دوره 4، شماره 14، آبان 1395، صفحه 17-25

پریسا فتاحی مسرور؛ ام‌لبنین بذرافشان