نویسنده = مصطفی‌زاده، رئوف
تحلیل منحنی فروکش اصلی دبی روزانه جریان در رودخانه نیرچای اردبیل

دوره 8، شماره 28، فروردین 1399، صفحه 31-36

ناهیده پرچمی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رسول ایمانی


سلامت رودخانه، اهمیت و کاربردهای آن

دوره 4، شماره 13، تیر 1395، صفحه 35-40

رئوف مصطفی‌زاده؛ سعید خروشی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ مجید رئوف


شاخص فقر آب و اهمیت آن در مدیریت منابع آب

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 15-22

رقیه آسیابی‌هیر؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ مجید رئوف؛ اباذر اسمعلی‌عوری