نویسنده = اصغری سراسکانرود، صیاد
پهنه‌بندی دشت سیلابی رودخانه گاماسیاب در دوره بازگشت‌های مختلف

دوره 8، شماره 29، تیر 1399، صفحه 19-28

روح‌اله جلیلیان؛ صیاد اصغری سراسکانرود