نویسنده = ابراهیمی گت کش، زهرا
مدیریت سازگار آبخیز

دوره 8، شماره 29، تیر 1399، صفحه 53-60

زهرا ابراهیمی گت کش؛ سید حمیدرضا صادقی