نویسنده = پرچمی، ناهیده
تحلیل منحنی فروکش اصلی دبی روزانه جریان در رودخانه نیرچای اردبیل

دوره 8، شماره 28، فروردین 1399، صفحه 31-36

ناهیده پرچمی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رسول ایمانی