نویسنده = اسمعلی عوری، اباذر
تحلیل منحنی فروکش اصلی دبی روزانه جریان در رودخانه نیرچای اردبیل

دوره 8، شماره 28، فروردین 1399، صفحه 31-36

ناهیده پرچمی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رسول ایمانی


تغییرات تداوم و شدت دبی ماهانه جریان رودخانه‌ای در حوضه گرگانرود استان گلستان

دوره 5، شماره 19، بهمن 1396، صفحه 57-67

خدیجه حاجی؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی عوری


گروه‌بندی آبخیز‌ها براساس خصوصیات فیزیکی و دبی پایه جریان رودخانه با روش‌های مختلف خوشه‌بندی در استان اردبیل

دوره 4، شماره 15، اسفند 1395، صفحه 31-40

سونیا مهری؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ اردوان قربانی


سلامت رودخانه، اهمیت و کاربردهای آن

دوره 4، شماره 13، تیر 1395، صفحه 35-40

رئوف مصطفی‌زاده؛ سعید خروشی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ مجید رئوف