نویسنده = عزیزی، فرحناز
ارزیابی ویژگی‌های هیدروژئوشیمیایی آبخوان دشت باشت و کیفیت آن با استفاده از شاخص‌های کیفی

دوره 8، شماره 28، فروردین 1399، صفحه 57-65

فرحناز عزیزی؛ حسن ارجمند؛ طالب مرادی نژاد؛ مجید خزایی


بررسی هیدروژئوشیمی دشت ملکان از نظر آلودگی منابع آب به عناصر فرعی و کمیاب

دوره 7، شماره 25، تیر 1398، صفحه 1-11

فرحناز عزیزی؛ اصغر اصغری مقدم؛ امیرحسین ناظمی