نویسنده = سعدالدین، امیر
حکمرانی وبرنامه‌ریزی حوضه رودخانه/آبخیز

دوره 6، شماره 22، آبان 1397، صفحه 39-43

امیر سعدالدین؛ مجید اونق؛ واحدبردی شیخ؛ علی نجفی نژاد؛ سید حمیدرضا صادقی؛ آرش زارع گاریزی


بررسی چارچوب‌های مقرراتی و سازمانی به‌منظور مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه‌های رودخانه‌ای مشترک با تاکید بر رودخانه‌های مرزی ایران

دوره 5، شماره 19، بهمن 1396، صفحه 35-44

زینب محمودی؛ امیر سعدالدین


معرفی و کاربرد مفاهیم مدیریت سازگار و رویکرد بیلان صفر در کاهش تخریب زمین

دوره 2، شماره 7، بهمن 1393، صفحه 37-42

سید حمیدرضا صادقی؛ علی‌اکبر داودی‌راد؛ امیر سعدالدین