نویسنده = خوش روش، مجتبی
ارزیابی تغییرات فصلی کیفیت آب رودخانه تجن با استفاده از مدل شبیه‌سازی Qual2kw

دوره 10، شماره 36، فروردین 1401، صفحه 48-59

مجتبی ولی زاده پیرکلومی؛ مجتبی خوش روش؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


شبیه‌سازی جریان روزانه حوزه آبخیز نکارود با استفاده از مدل پیوسته محاسبه رطوبت خاک

دوره 6، شماره 21، شهریور 1397، صفحه 29-35

مجتبی خوش روش؛ رضا نوروز