نویسنده = زارع چاهوکی، اصغر
تحلیل شدت، تداوم و فراوانی خشکسالی‌های اقلیمی در استان یزد

دوره 7، شماره 26، آبان 1398، صفحه 1-10

جلال برخورداری؛ اصغر زارع چاهوکی؛ محمد اکرامی؛ مسعود گودرزی؛ علی بمان میرجلیلی


ارزیابی اثر سامانه های سطوح آبگیر با روش فیلتر سنگریزه‌ای در بهینه سازی نفوذ رواناب و افزایش ذخیره رطوبتی در مناطق خشک (تنگ چنار استان یزد)

دوره 6، شماره 22، آبان 1397، صفحه 1-5

جلال برخورداری؛ رضا باقری فهرجی؛ علی بمان میرجلیلی؛ اصغر زارع چاهوکی