نویسنده = اکرامی، محمد
تحلیل شدت، تداوم و فراوانی خشکسالی‌های اقلیمی در استان یزد

دوره 7، شماره 26، آبان 1398، صفحه 1-10

جلال برخورداری؛ اصغر زارع چاهوکی؛ محمد اکرامی؛ مسعود گودرزی؛ علی بمان میرجلیلی