نویسنده = محمدحسین جهانگیر
ارزیابی پارامترهای دما و بارندگی با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی SDSM در شهرستان بیرجند

دوره 7، شماره 26، آبان 1398، صفحه 17-25

محمدحسین جهانگیر؛ الیاس ریحانی؛ اقبال نوروزی


پیش بینی پارامترهای دمایی تحت مدل CanEMS2 (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک لار)

دوره 6، شماره 22، آبان 1397، صفحه 45-52

محمدحسین جهانگیر؛ سیدجواد ساداتی‌نژاد؛ پارسا حقیقی


ارزیابی شدت و پهنه‌بندی وضعیت خشکسالی استان فارس براساس شاخص بی‌نظمی بارش (RAI)

دوره 6، شماره 20، فروردین 1397، صفحه 35-43

محمدحسین جهانگیر؛ مریم جهان‌پناه


پایش وضعیت اقلیمی استان تهران با استفاده از شاخص‌های ارزیابی خشکسالی

دوره 5، شماره 18، آبان 1396، صفحه 7-17

حسین یوسفی؛ محمد سارانی راد؛ علی محمدی؛ محمدحسین جهانگیر