نویسنده = محمدی، علی
مدیریت آب مجازی محصولات کشاورزی حوضه دریاچه ارومیه

دوره 7، شماره 26، آبان 1398، صفحه 34-44

محمدابراهیم بنی حبیب؛ محمدحسین هادی‌نژاد؛ علی محمدی


پایش وضعیت اقلیمی استان تهران با استفاده از شاخص‌های ارزیابی خشکسالی

دوره 5، شماره 18، آبان 1396، صفحه 7-17

حسین یوسفی؛ محمد سارانی راد؛ علی محمدی؛ محمدحسین جهانگیر


ارزیابی دبی و کیفیت آب در ایستگاه بدوی رودخانه قره سو اردبیل

دوره 4، شماره 15، اسفند 1395، صفحه 1-9

حسین یوسفی؛ علی محمدی