نویسنده = گرامی، زهرا
مقایسه تأثیر دو اصلاح‌کننده آلی و پلیمری بر تبخیر رطوبت سطح خاک

دوره 7، شماره 26، آبان 1398، صفحه 57-67

رضا بیات؛ زهرا گرامی؛ محمود عرب‌خدری؛ سید مهرداد جلیلیان