نویسنده = کله‌هوئی، مهین
به‌کارگیری مدل‌های سری زمانی ARIMA در پیش‌بینی خشکسالی هواشناسی استان تهران

دوره 10، شماره 36، فروردین 1401، صفحه 60-70

مرتضی قیصوری؛ مهین کله‌هوئی؛ عارف صابری؛ پروین محمدی