نویسنده = مومنی، بابک
جانمایی آبگیرهای جانبی به منظور کنترل رسوب ورودی

دوره 7، شماره 25، تیر 1398، صفحه 52-60

مهدی دستورانی؛ بهروز محسنی؛ هادی رزاقیان؛ بابک مومنی