نویسنده = ابراهیمی، شکوفه
رویکرد آب مجازی در مدیریت منابع آب

دوره 7، شماره 24، فروردین 1398، صفحه 11-20

میرحسن میریعقوب‌زاده؛ سیدامین خسروی؛ شکوفه ابراهیمی؛ مصطفی ذبیحی