نویسنده = حبیب نژاد روشن، محمود
مطالعه رفتار هیدرولوژیکی و هیدرولیکی سیلاب شهری در بخشی از شهر ساری

دوره 7، شماره 24، فروردین 1398، صفحه 23-30

گیلدا معافی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ ولی اله کریمی؛ مرتضی شعبانی