نویسنده = امینی، حامد
برآورد دبی‌‌های حداقل ماهانه با دوره‌ بازگشت‌های مختلف در رودخانه‌های استان اردبیل

دوره 7، شماره 24، فروردین 1398، صفحه 37-45

حامد امینی؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ رئوف مصطفی زاده؛ معراج شرری؛ محسن ذبیحی