نویسنده = شرری، معراج
برآورد دبی‌‌های حداقل ماهانه با دوره‌ بازگشت‌های مختلف در رودخانه‌های استان اردبیل

دوره 7، شماره 24، فروردین 1398، صفحه 37-45

حامد امینی؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ رئوف مصطفی زاده؛ معراج شرری؛ محسن ذبیحی


معرفی مفهوم یکپارچگی بوم‌شناختی آبخیز

دوره 6، شماره 23، بهمن 1397، صفحه 30-39

نازیلا علایی؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ معراج شرری؛ زینب حزباوی