نویسنده = حسینعلی‌زاده، محسن
مناطق بافر گیاهی و نقش آن‌ها در آبخیزداری

دوره 6، شماره 23، بهمن 1397، صفحه 24-29

علی جبله؛ محسن حسینعلی‌زاده؛ علی نجفی‌نژاد؛ علی محمدیان بهبهانی