نویسنده = علایی، نازیلا
معرفی مفهوم یکپارچگی بوم‌شناختی آبخیز

دوره 6، شماره 23، بهمن 1397، صفحه 30-39

نازیلا علایی؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ معراج شرری؛ زینب حزباوی