نویسنده = محسنی ساروی، محسن
آنالیز و توجیه اقتصادی احداث بند خاکی جهت مدیریت رواناب شهری به منظور استفاده در فضای سبز (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران)

دوره 6، شماره 22، آبان 1397، صفحه 29-38

نازیلا رزمجویی؛ محمد مهدوی؛ حمیده افخمی؛ محسن محسنی ساروی؛ بهارک معتمدوزیری


ارزیابی کیفیت آب رودخانه برای مصارف شرب و کشاورزی (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود، حوزه آبخیز لتیان)

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 15-22

فریبا ابراهیمی آذرخواران؛ مهدی قربانی؛ علی سلاجقه؛ محسن محسنی ساروی